Rekonstrukcija Balšićeve ulice

Izvođač radova: Indel Inženjering d.o.o. – Podgorica

Ugovor o građenju broj: 7515 od 3.jula 2023.godine

Ugovorena vrijednost radova: 1.049.021,90 € sa PDV-om

Stručni nadzor: Genesis project d.o.o. – Podgorica  

Ugovor o vršenju stručnog nadzora broj: 8615 od 2.avgusta 2023.godine

Ugovorena vrijednost usluge: 8.712,00 € sa PDV-om

Rok izvršenja: 150 dana od dana uvođenja izvođača u posao

Podaci o projektu:

Predmet projekta je rekonstrukcija Balšićeve ulice od Ulice Vuka Karadžića do Bulevara Ivana Crnojevića, dužine cca 280 m. Projekat je podijeljen u tri faze:

  • I faza: od Ul. Vuka Karadžića do Ul. Novaka Miloša; poprečni profil čine kolovoz širine 6 m sa obostranim trotoarima širine po 3m.
  • II faza: od Ul. Miljana Vukova do Hercegovačke ulice: poprečni profil čine kolovoz širine 6 m sa obostranim trotoarima promjenljive širine 2,5m – 3m.
  • III faza: od Hercegovačke ulice do Bulevara Ivana Crnojevića; poprečni profil čine kolovoz širine 6 m, sa uzdužnim parkingom (širina parking mjesta 2m) i obostranim trotoarima promjenljive širine 2,5m – 3m.

Preko Trga Balšića biće izvedena nova atmosferska kanalizacija.

Kolovozni zastor je predviđen kao asfaltni, dok je na trotoarima predviđeno popločavanje porfido kamenom sive boje sa bordurama od iste vrste kamena crvene boje, kao i postavljanje taktilnih elemenata za olakšano kretanje slabovidih osoba.

Rekonstrukcija saobraćajnice obuhvata i izgradnju atmosferske kanalizacije, vodovoda, separatora masti i ulja za dio parkinga, zatim izgradnju javne rasvjete i TK kanalizacije. Predviđeno je, takođe, pejzažno uređenje sa sadnjom novog sadnog materijala – drveća i niskog rastinja i ugradnjom sistema za zalivanje “kap po kap“, uz postavljanje pratećeg urbanog mobilijara.

Radovi su započeli 9.novembra 2023.godine.

Najnovije aktivnosti: